Kapverbod: APV of BVO 

Hoe voorkomt een gemeente teveel kap van bomen of juist een teveel aan regels?

Is het kapverbod in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of Bomenverordening (BVO) nog wel up tot date? En in overeenstemming met het bomenbeleid? Kunnen beheerplannen nog wel uitgevoerd worden of is de APV/BVO te strikt of verdwijnen er ongewild juist teveel bomen? Onze boomjurist kan voor u een quickscan op het kapverbod in APV/BVO uitvoeren met daaraan gekoppeld het bomenbeleid en een advies over mogelijkheden die de APV of BVO biedt tot deregulering en/of tot extra bescherming van bomen. Onderstaand een uitleg over kapverboden en de uitwerking daarvan. Cobra groenjuristen kan u ondersteunen bij het opstellen van uw APV en BVO:

Streng of minder streng?

In veel gemeenten mag niet zomaar gekapt worden. De gemeenteraad heeft dan een verordening opgesteld waarin aangegeven staat welke bomen vergunningsvrij zijn en welke niet. Niet iedere gemeente zal daarvoor dezelfde vorm kiezen. In Hilversum kunnen andere bomen vergunningsvrij zijn dan in Amsterdam. Gemeenten vragen meer en meer om maatwerk APV’s of BVO. Het is zaak een APV of BVO zo op te stellen dat precies die bomen vergunningsvrij zijn waar altijd omgevingsvergunning voor wordt verleend. Dit kan veel tijd en geld besparen; beschermwaardige bomen blijven dan wel onder het kapverbod. Op grond van de regels in APV of BVO kan een omgevingsvergunning voor het vellen worden geweigerd of verstrekt.

 

APV of BVO

Gemeenten beslissen zelf of zij aan hun APV een hoofdstuk ‘Het bewaren van houtopstanden’ opnemen of een aparte BVO opstellen. Het voordeel van boombescherming in APV is dat zoveel mogelijk regels omtrent openbare ruimte bij elkaar staan. In een BVO kan gemakkelijker worden gewijzigd. Bovendien geeft een aparte BVO de boodschap dat de gemeente de bomen zeer beschermenswaardig vindt.

 

Omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand

De komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bracht veel onrust bij boombeheerders. Want hoe zat het nu eigenlijk met die bouwvergunning en alle zaken die te maken hadden met bomen rondom of zelfs ‘op’ de bouwplaats? Konden gemeenten de oude artikelen van ‘wachten met kap’ tot alle vergunningen en ontheffingen onherroepelijk zijn nog gebruiken? De publicaties van de overheid waren daarin ook niet echt verhelderend. Toch blijkt dat er nog heel veel in een BVO of APV aan boombescherming kan worden geregeld. Uitgangspunt is dan: de gemeenteraad mag in regels aangeven wat wel of wat niet mag. En kan nog steeds boombeschermende wetgeving maken. Door bijvoorbeeld te werken met Bomenlijsten of aangewezen gebieden. Of door het verkorten of verruimen van de houdbaarheidstermijn van een omgevingsvergunning voor vellen. Maatwerk dus!

 

Beleid/beoordelingscritera rond bomen

In het groen- of bomenbeleid dat de gemeenteraad opstelt, kan het kader van boombescherming worden aangegeven. Beleid is belangrijk om als richtlijn te dienen voor plannen en beslissingen. Aan de hand van dit beleid worden beoordelingscriteria gemaakt. Door middel van deze beoordelingscriteria ‘weegt’ het college van B en W de vergunningsaanvragen of beoordeelt zij overlastkwesties. Op die manier kan het college altijd aangeven op welke manier zij tot haar beslissing is gekomen. Enerzijds is in kaart gebracht wat het belang van de vergunningaanvrager of klager is en anderzijds is het boombelang inzichtelijk gemaakt.

 

Besluiten

En dan valt de beslissing; wel of geen omgevingsvergunning voor kap. Lang niet iedereen zal het dan eens zijn met het besluit. Vooral bij grootschalige herinrichtingen kan een gemeente verwachten dat belanghebbenden bezwaar maken. Het college van B en W is verplicht zijn besluiten goed te motiveren en zorgvuldig te zijn in zijn besluitvorming. Is dit niet het geval, dan kan dit bij binnenkomst van bezwaren problemen geven. Zorg dus dat een burger, met de omgevingsvergunning in de hand staande bij de boom, duidelijk kan zien waarom deze gekapt mag worden. Soms gaat dit fout op punten die men niet zou verwachten; de boombeheerder heeft bijvoorbeeld op zijn digitale formulier niet de mogelijkheid op de juiste manier aan te geven waarom de boom gekapt moet worden. En dat blijft dan in alle stukken terugkomen. Met alle vervelende misverstanden die daar op volgen. Oftewel de motivatie is dan niet kloppend. Gevolg; boze burgers.

 

Bezwaar en beroep

Voor de boombeheerder maar ook voor de vergunningverlener vaak een lastig gebeuren. Voorbeeld: Bij een grote herinrichting maakt één belanghebbende bezwaar. En houdt daarmee voor lange tijd het project op. Ondertussen gaat de overlast en het onderhoud gewoon door. Ook hier geldt weer; een goede voorbereiding is het halve werk. Betrek burgers en stakeholders zo veel mogelijk bij je plannen en motiveer altijd zo duidelijk mogelijk.

Bezwaarschriften worden in de meeste gevallen aan een commissie voorgelegd. Die verzorgt dan het horen van de belanghebbenden en adviseert vervolgens het college of het genomen besluit de kritiek kan weerstaan. Soms is er een betere motivering nodig om door te mogen met de kap. Of alles moet opnieuw omdat het besluit niet in overeenstemming in met het bomenbeleid. Na bezwaar (of in bepaalde gevallen na indienen zienswijze) kan de belanghebbende in beroep bij de rechter.

Aangenomen kan worden dat men belanghebbende is als men op afstand van 100 m zonder zicht vanuit de woning op de kappen bomen woont of binnen 200 m met zicht op de bomen woont. Men is dan als belanghebbende gerechtigd om bezwaar/beroep aan te tekenen op de omgevingsvergunning voor het vellen. Dit betekent dat men dan ook bezwaren kenbaar kan maken ten aanzien van bomen die op grotere afstand staan, maar die wel in de omgevingsvergunning worden genoemd.

 

Bemiddeling

Gemeenten doen er goed aan de bezwaarmaker te benaderen voor bemiddeling. Vooral als er meerdere bezwaarmakers zijn is het goed met hen de plannen door te spreken. Vaak is een goede uitleg al voldoende om een hoop kou uit de lucht te halen. Nog beter: belanghebbenden voorafgaand aan plannen benaderen. 

 

Onze diensten

Wilt u graag meer informatie over wat Cobra groenjuristen voor u kan betekenen? Neem dan contact op met boomjurist A.V.K. Goudzwaard.

terug