FAQ EPR-bestrijding 

1. Is het voor een gemeente mogelijk een inwoner te dwingen tot het bestrijden van Epr in zijn eigen tuin?

Ja, in beginsel heeft de gemeente de plicht om toe te zien dat de gemeentelijke Bouwverordening wordt nageleefd. Staat daarin een verbod op de aanwezigheid van hinderlijk ongedierte op erven en terreinen dan moet de gemeente in beginsel handhavend optreden. Dit  kan o.a. door dwangsom of bestuursdwang. Overtreding van Bouwverordening is tevens een economisch delict en is dus strafbaar.  

2. Is het mogelijk dat een inwoner  Epr-bestrijding, uit te voeren door de gemeente op gemeentelijke percelen, bij diezelfde gemeente afdwingt?

Nee en ja. Op zich is het bestrijden een handeling waar alleen de gemeente over gaat. Dit heet ‘feitelijk handelen’. Een inwoner kan dus geen bezwaarschrift indienen als een gemeente niet bestrijdt. Wel is het in beginsel mogelijk om de gemeente te verzoeken handhavend op te treden tegen het niet-naleven van de eigen gemeentelijke Bouwverordening.  Daarop moet een gemeente reageren met een besluit. Op dit besluit kan dan een bezwaarschrift worden ingediend en een beroep op de bestuursrechter worden gedaan.

3. Kan een inwoner de gemeente verzoeken een andere inwoner of perceeleigenaar te dwingen tot het bestrijden van Epr?

Ja, wel moet de inwoner dan een direct belang hebben. Deze kan dan een verzoek tot handhaving van de Bouwverordening bij de gemeente indienen. De gemeente dient hierop een besluit te nemen waartegen bezwaar en beroep openstaat.

4. Is het toegestaan dieren te weiden in de buurt van Epr?

Blijkbaar hebben dieren ook gezondheidsklachten bij het in aanraking komen met Epr.  Dan zal een eigenaar maar ook andere personen die weten dat het dier lijdt moeten ingrijpen. Op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren heeft een ieder een zorgplicht t.a.v. het welzijn van zijn dieren. Mogelijk moet men stukken weide afzetten zodat de dieren niet in aanraking kunnen komen met Epr.

5. Mag Xen Tari gebruik worden in particuliere tuinen?

Waarschijnlijk niet.  Volgens het Wettelijk gebruiksvoorschrift mag Xen Tari wel o.a. in openbaar groen gebruikt worden. En op allerlei soorten teelt. Niet-openbaar groen wordt echter niet genoemd.

6. Mag de Flora- en faunawet genegeerd worden omdat de ‘volksgezondheid’ in het geding is? Mogen er bijvoorbeeld Europeesrechtelijk beschermde soorten worden bespoten en gedood als bijkomend effect van het bespuiten van Epr met Xen Tari?

Nee, de Flora- en faunawet blijft normaal van kracht. Momenteel is er geen vrijstelling of ontheffing bekend tot het gebruik van Xen Tari op Europeesrechtelijk beschermde soorten. Opzettelijk overtreden van artikelen 9 t/m 12 Flora- en faunawet is een misdrijf. Hierop staat gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een boete van maximaal 19.000,-- euro. Epr zelf is geen beschermde soort en mag gewoon bestreden worden.

7.Geeft de Wet op de bodembescherming beperkingen op bestrijding of op het verwerken van Epr-resten?

Nee. Epr valt niet onder de in deze wet bedoelde verontreiniging en ook de gebruikelijke bestrijding valt daar niet onder.

8. Heeft een gemeente als wegbeheerder ook een zorgplicht tot nemen van maatregelen?

Op grond van de Wegenwet is een wegbeheerder verantwoordelijk voor de goede staat van een weg. Is het wegdek zelf niet in goede staat dan kan de wegbeheerder aansprakelijk gesteld worden op grond van de zwaardere (risico-)aansprakelijkheid. Liggen er Epr-resten op het wegdek of in de berm dan kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn voor schade op grond van de minder zware ( schuld-) aansprakelijkheid. Heeft de wegbeheerder voldoende maatregelen genomen dan heeft aan zijn zorgplicht voldaan en is hij niet aansprakelijk.

9. Is de Arbeidsomstandighedenwet van belang voor werkgevers in de sector Epr-bestrijding?

Ook bij het bestrijden van Epr zal veilig gewerkt moeten worden. Wordt de Arbowet overtreden dan kan daartegen worden opgetreden. 

10. Epr-bestrijding kan Epr-resten geven. Waar moeten die aangeboden worden?

Aan de provincie kan een ontheffing gevraagd worden om Epr-resten op bijvoorbeeld eigen grond te begraven. Verder dienen alle Epr-resten aan afvalverwerkingsbedrijven te worden aangeboden. Natte Epr-resten hebben Euralcode 200201. Droge resten met zak vallen onder Euralcode 200203. Verbrande Epr-resten geven een residu. Dit maakt dat dit afval onder de code asresten 190112 valt.

11. Kan een gemeente als boomeigenaar/beheerder aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door Epr?

Ja, op grond van artikel 6: 162 Burgerlijk Wetboek zou dit mogelijk zijn. Heeft een gemeente als eigenaar/beheerder van bomen of terreinen onvoldoende gedaan om Epr te bestrijden of te waarschuwen voor het gevaar van Epr, dan kan dit het geval zijn. Vooral op gevaarzettende plaatsen waar Epr meer schade kan vooroorzaken zal de gemeente maatregelen moeten nemen. De gemeente moet ook in haar  taak van wegbeheerder maatregelen nemen om te voorkomen dat zij aansprakelijk wordt gehouden voor schade veroorzaakt door Epr in bermen en op wegdek. Kan de gemeente aantonen dat zij voldoende maatregelen genomen heeft, dan heeft de gemeente voldaan aan haar zorgplicht. Is er dan toch schade dan is de gemeente echter niet aansprakelijk.

12. Zijn er op het gebruik van Xen Tari bij watergangen beperkingen?

In het Wettelijk gebruiksvoorschrift dat bij het middel hoort is geen beperking t.a.v. van het gebruik van het middel in openbaar groen vermeld.  Dus ook geen beperking als dit openbaar groen zich bevindt bij watergangen. Wel is het mogelijk dat een provinciale verordening een algemeen verbod geeft op het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij water.

terug