Omgevingsvergunning vellen 

In veel gemeenten is voor het vellen van bomen een ‘omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden’ nodig. Geeft het vellen samenhang met een andere activiteit die omgevingsvergunningsplichtig is, dan moeten beide activiteiten in één aanvraag worden verwerkt. Een voorbeeld is het vellen van houtopstanden die tevens Rijksmonument zijn. In dat geval is sprake van velling en het ‘wijzigen van een monument’. Velling kan echter ook samenhang geven met de activiteit ‘aanleggen’. In veel gemeenten is voor het vellen van houtopstanden of verstoren van de ondergrond namelijk een omgevingsvergunning ‘voor het uitvoeren van een werk’ nodig. Ook deze activiteit dient dan in dezelfde aanvraag te worden verwerkt.

 

Flora- en faunawet

Maar ook de Flora- en faunawet (Ffw) kan gevolgen hebben. Zou het vellen van houtopstanden overtreding van de Ffw geven, dan dient men voorafgaand aan het vellen mitigerende maatregelen te nemen. Soms is echter een ontheffing Ffw nodig. Deze ontheffingsaanvraag kan voorafgaand aan de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend. Op zich lijkt dit handig; in de praktijk zijn de geldigheidstermijnen van een ontheffing Ffw echter dermate kort dat de ontheffing al verlopen is, op het moment dat de omgevingsvergunning voor vellen gebruikt kan worden. Verzuimt men bovendien voorafgaand een ontheffing Ffw aan te vragen, dan moet ook deze ontheffingsaanvraag Ffw verplicht in de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor velling worden verwerkt.

 

BVO en APV

Staan er fouten in de onderliggende Bomenverordeningen of APV kan dan dat vervelende gevolgen hebben. Vaak komt dat pas aan het licht bij de verlening of weigering van de omgevingsvergunning. Niet alleen gemeenten maken gebruik van Cobra groenjuristen; ook waterschappen, provincies en grote landschapsbeheerder zitten nog weleens met verwarrende regelgeving rond velling van bomen. Cobra groenjuristen kan uw organisatie hierbij van dienst zijn. Onze boomjurist mr. A.V.K. Goudzwaard heeft alle expertise in huis. Niet iedere gemeente heeft namelijk hetzelfde bomenbestand en/of daarbij passende wensen. Het ontwerpen van een passende APV of Bomenverordening is maatwerk.

terug