Juridisch advies 

Bomen en recht, de naam van onze bekendste cursus. Niet zonder reden heeft Cobra groenjuristen de cursus Bomen en recht ontworpen. Er blijken namelijk veel misverstanden te zijn omtrent rechten en plichten rond bomen. Cobra groenjuristen krijgt dagelijks legio vragen over bomen en ‘hoe het nu juridisch eigenlijk zit’. Vaak mondt dit uit in een mondeling overleg of een advies. Soms zijn zaken complex en krijgt onze boomjurist mr. A.V.K. Goudzwaard opdracht tot het in kaart brengen van het juridisch kader.

 

Voorbeelden

Een aantal voorbeelden van vragen over de uitvoering van werkzaamheden bij bomen:

 • Mag een gemeente weigeren overhangende takken weg te nemen? Geeft dit strijd met het recht op eigendom?
 • Mag een gemeente stoppen met controle en onderhoud (zorgplicht) van haar bomen? Wat zijn de gevolgen bij een aansprakelijkstelling voor schade door tak- of stambreuk? Kan de gemeente of de boombeheerder indien personen letsel oplopen, strafrechtelijk worden vervolgd?
 • Wrakke boom is mandelig. Gemeente wil vellen. De mede-eigenaar echter niet. Hoe nu te handelen?
 • Wanneer is sprake van ‘ruimtelijke werkzaamheden’ (Flora- en faunawet) in het geval van rooien van bomen? Wanneer is een ontheffing nodig?
 • In gemeente is een stichting voor natuurbeheer actief. Is deze stichting daadwerkelijk belanghebbende bij de verleende omgevingsvergunning? En dus ontvankelijk als bezwaarmaker? Kan stichting uitvoer van herinrichting (bomen vervangen) tegenhouden?
 • Wanneer mag een gemeente noodkap uitvoeren? Ook als het bomen zijn die in een graf staan en er een omgevingsvergunning nodig is? Of overtreding Flora- en faunawet dreigt?
 • Waar is in onze gemeente de Boswet van toepassing? En wat betekent dit? Zijn wij als organisatie Bosbouwonderneming? Heeft dit gevolgen voor de werking van de gemeentelijke APV of Bomenverordening?
 • Wat is het gevolg van wortelopschot of doorgroei van gemeentelijke bomen in particuliere tuinen? Moet gemeente dan maatregelen nemen in geval van schade? Wat moet de gemeente doen met dergelijke klachten?
 • Gemeente heeft bomen geplant in tuinen van particulieren. Hoe gaat gemeente hier in de toekomst mee om? Wie moet onderhoud uitvoeren? Wie is aansprakelijk bij schade?
 • Gemeente heeft veel - uit de middeleeuwen stammend - pootrecht of overpootrecht. Wat betekent dit voor de instandhouding van de bermen? Wie moet werkzaamheden aan bomen uitvoeren? Kunnen pootrechten door niet-gebruik verjaren?
 • Wat kan een landschapsbeheerder doen in geval hij bomen moet kappen en op botst tegen een kapverbod in Bomenverordening dat strijdig is met Boswet? Gewoon de bomen vellen?
 • Gemeente laat groenwerkzaamheden uitvoeren door vrijwilligers. Moet gemeente dan Arbowetgeving naleven? Mag gemeente vrijwilligers een vergoeding geven?
 • Sportvereniging heeft veel bomen rond velden. Zijn bestuurders van vereniging aansprakelijk voor schade door tak- of stambreuk? En wat als een vrijwilligers letsel oploopt bij het wilgen knotten?
 • Hoe borgt gemeente dat monumentale bomen behouden blijven bij graafwerkzaamheden? Waar moeten afspraken staan?

Uw vraag…

terug