Vergunning Natura 2000 

Wilt u een activiteit uitvoeren in of in de buurt van een Natura 2000-gebied? En is deze activiteit niet opgenomen in het opgestelde beheerplan (instandhoudingsdoelen) van het gebied? Dan kan Cobra voor u diverse toetsen uitvoeren.

 

Voortoets

Met een voortoets bepalen wij of uw activiteit negatieve gevolgen heeft op het Natura 2000-gebied. Deze toets doen wij voorafgaand aan uw project.  

 

Geen negatief effect

Heeft uw activiteit geen negatief effect op het Natura 2000-gebied? Dan is er ook geen vergunning nodig.

 

Geen significant effect

Met een verslechteringtoets onderzoeken wij of uw ingreep een verslechtering van de habitat van soorten tot gevolg kan hebben. Als er door uw ingreep geen duidelijke verslechtering optreedt, bijvoorbeeld door het toepassen van gerichte mitigerende maatregelen, kan een vergunning worden verleend.

 

Mogelijke negatief effect

Met een zogenaamde ‘passende beoordeling’ wegen wij de effecten van de voorgenomen activiteiten af tegen de gunstige staat van instandhouding van de aanwezige beschermde soort(en). Is er een duidelijk negatief effect te verwachten op beschermde soorten? Dan moet een vergunning worden aangevraagd. Voor de vergunningsaanvraag onderzoeken wij de volgende aspecten:

  • de mogelijke effecten op beschermde soorten; 
  • een overzicht van mitigerende maatregelen;
  • alternatieve werkwijzen die negatieve effecten op soorten kunnen voorkomen of beperken;
  • dwingende reden van groot openbaar belang;
  • mogelijke compensatie voor leefgebied dat verloren gaat (hiervoor stellen wij een plan op).
terug