Natuurtoets 

Komen er beschermde soorten in het plangebied voor? Dan kunnen we voor u een natuurtoets uitvoeren. Met deze ecologische effectanalyse beoordelen wij of uw ingreep gevolgen heeft voor deze soorten. Het kan gaan om tijdelijk negatieve effecten, of blijvende. Maar ook positieve effecten zijn mogelijk! Wij stellen zo nodig mitigerende of compenserende maatregelen voor waarmee negatieve effecten voorkomen of beperkt kunnen worden. Zijn negatieve effecten onvermijdelijk, dan kunnen we voor u een ontheffing van de Wet natuurbescherming aanvragen.

terug