Mitigerende maatregelen 

De Flora- en faunawet verlangt dat maatregelen worden getroffen om overtreding van de verbodsbepalingen te voorkomen. Zijn zulke maatregelen mogelijk, dan is geen ontheffing nodig. Van overtreding is immers geen sprake. Wij geven helder advies over de aard, omvang en het tijdspad van te nemen maatregelen.

 

Vergunning of ontheffing

Soms zijn geen maatregelen mogelijk om negatieve effecten te voorkomen. In die gevallen is een vergunning of ontheffing nodig. Als het mogelijk is, moeten echter altijd maatregelen worden getroffen om negatieve effecten te beperken. Deze maatregelen maken dan onderdeel uit van de ontheffings- of vergunningsaanvraag. Wij maken inzichtelijk welke maatregelen nodig zijn. Bovendien werken wij samen met partners die mitigerende maatregelen voor u uitvoeren.

 

terug