Wet natuurbescherming en Natura 2000 

Wilt u een activiteit uitvoeren in of in de buurt van een door de Wet natuurbescherming beschermd Natura 2000-gebied? En is deze activiteit niet opgenomen in het opgestelde beheerplan (instandhoudingsdoelen) van het gebied? Dan kan Cobra voor u diverse toetsen uitvoeren.

Voortoets

Met een voortoets bepalen wij of uw activiteit negatieve gevolgen heeft op het Natura 2000-gebied. Deze toets doen wij vóór een project wordt gestart.

Activiteit:

  • Geen negatief effect op Natura 2000 gebied → geen vergunning nodig
  • Mogelijk negatief effect op Natura 2000 gebied, niet significant → verslechteringstoets
  • Mogelijk negatief effect op Natura 2000 gebied → passende beoordeling

Verslechteringstoets

Met deze toets onderzoeken wij of uw ingreep een verslechtering van de habitat van soorten tot gevolg kan hebben. Als er door uw ingreep geen duidelijke verslechtering optreedt, bijvoorbeeld door het toepassen van gerichte mitigerende maatregelen, kan een vergunning worden verleend.

Passende beoordeling

In deze beoordeling wegen wij de voorgenomen activiteiten af tegen de gunstige staat van instandhouding van de aanwezige beschermde soort(en). Is er een significant negatief effect te verwachten op beschermde soorten dan moet een vergunning worden aangevraagd. Voor de vergunningsaanvraag onderzoeken wij de volgende aspecten:

  • De mogelijke effecten op beschermde soorten  
  • Wij geven een overzicht van mitigerende maatregelen om negatieve effecten te voorkomen dan wel te beperken.
  • Alternatieve werkwijzen die negatieve effecten op soorten kunnen voorkomen of beperken
  • Een vergunning wordt alleen afgegeven als er een dwingende reden van groot openbaar belang is
  • Of er compensatie mogelijk is voor leefgebied dat verloren gaat. Hiervoor stellen wij een plan op
terug