Milieu-effectrapportage (MER) 

Grote projecten of plannen zoals de aanleg van wegen, spoor of de bouw van industrieterreinen kunnen nadelige effecten hebben op het milieu. Dit geldt ook voor plannen van de overheid zoals bestemmingsplannen of structuurvisies. Voor deze plannen is een milieueffectrapportage (m.e.r.) meestal verplicht. Met de m.e.r. wordt in beeld gebracht wat de mogelijke negatieve effecten zijn op het milieu en daarmee ook op de natuur.

Effecten op natuur

Ligt uw MER-plichtige plan of project in of nabij een Natura 2000-gebied? Dan beoordelen wij of uw voorgenomen activiteiten significante gevolgen kunnen hebben op dit natuurgebied. Dit doen wij door middel van een passende beoordeling. Deze passende beoordeling wordt opgenomen in het milieueffectrapport, de MER. Daarnaast adviseren wij op welke manier negatieve effecten zoveel mogelijk voorkomen of beperkt kunnen worden en dragen we zo nodig alternatieve werkwijzen aan.

terug