Vogels 

De aanwezigheid van groepen kauwen, duiven en meeuwen in woongebieden wordt door veel bewoners als storend ervaren. De oorzaak is vaak het voeren van vogels door particulieren of het laten slingeren van huishoudelijk afval. Omdat alle vogels door Europese wetgeving beschermd zijn, de  mogelijkheden om overlast van vogels in de openbare ruimte effectief tegen te gaan beperkt.  

Duif

De duif is een middelgrote vogelsoort. De duiven komen in steden en dorpen voor, soms in grote getalen. De duif heeft in de stedelijke omgeving genoeg eten tot zijn beschikking in de vorm van afval en plantaardige zaden.

Verspreiding

In Nederland is de stadsduif (gedomesticeerde rotsduif) de meest bekende soort. Verder komt de houtduif, holenduif, tortel en Turkse tortelduif in Nederland veelvuldig voor. In elke grote stad en ook dorpen komen duiven voor. In de winter zijn vaak grote groepen duiven te zien op akkers waar ze zich te goed doen aan zaden en granen.

Duiven en overlast

Vooral in grote en middelgrote steden kunnen stadsduiven en verwilderde postduiven overlast veroorzaken. Veelal gaat het bij deze overlast om bevuiling en aantasting van gevels, stoepen en balkons door mest van de duiven. In de zomer gaat het vooral om de geluidsoverlast van het koeren in de vroege morgen. Ook kunnen duiven enkele ziekten overbrengen op mensen maar over de kans op besmetting met deze ziekten zijn onderzoekers het echter nog niet met elkaar eens. Infectiegevaar bestaat er volgens deze onderzoekers alleen wanneer mensen of hun voedingsmiddelen direct in aanraking komen met besmette vogels of besmette uitwerpselen.

Oplossingen

In het verleden werd de duivenpopulatie in toom gehouden door bejaging met roofvogels of het handmatig vangen en doden van de duiven. Het doden van de duiven heeft een tijdelijk effect en is daarom geen lange termijn oplossing. Er zijn enkele ‘diervriendelijkere’ oplossingen voor handen om eventuele duivenoverlast te beperken.

Roeken

De roek is een grote zangvogel die behoort tot de kraaiachtigen. De roek is net als de zwarte kraai ongeveer 46 cm lang. Het verenkleed is zwart met een blauwige metaalglans. De snavel is zwart, maar als het dier wat ouder is, wordt de snavelbasis kaal en is de grijze huid zichtbaar. Bij roeken is het bovendeel van de poten met veren bekleed, daarin zijn ze van zwarte kraaien te onderscheiden. Roeken leven in kolonies, in nesten die dicht bij elkaar in boomtoppen worden gebouwd. Roeken hebben de voorkeur voor dierlijk voedsel (regenwormen, slakken, insecten) maar eten ook plantaardige kost als zaden, noten en eikels en vruchten zoals kersen en pruimen. Dankzij de bescherming sinds de jaren 60 en het verbod op sommige landbouwbestrijdingsmiddelen is de populatie roeken in ons land de laatste jaren gegroeid. Daardoor is het leefgebied van roeken uitgebreid van het landelijk gebied naar ook het stedelijk gebied. 

Roeken en overlast      

Bij roeken zijn er over het algemeen drie elementen die als overlast ervaren kunnen worden: geluid, uitwerpselen en foerageergedrag. Het foerageergedrag heeft met name een relatie met schade aan de landbouw. Maar dit kan ook als positief gezien worden omdat roeken ook schade aan landbouwpercelen kunnen voorkomen door bijvoorbeeld het eten van emelten. Met name in steden kunnen kolonies roeken voor overlast zorgen. 

Oplossingen

Roeken zijn beschermd en mogen niet bejaagd worden. Voor verjaging is een ontheffing nodig. Voor deze ontheffing is een roekenbeschermingsplan nodig waarin alternatieve verblijflocaties beschreven staan. Hiervoor moet een vrij uitgebreid onderzoek uitgevoerd worden.

Kraaien

Kraaien zijn grote zangvogels. Ze zijn omnivoor en kunnen zich gemakkelijk aanpassen aan verschillende leefomstandigheden. Volwassen kraaien zijn ongeveer 48 cm lang en wegen ongeveer een halve kilo. Kraaien zijn groter dan kauwen en zijn helemaal zwart. Vaak hebben kraaien een wat groenige glans over de veren. Vergeleken met roeken hebben ze geen kale, grijzige snavelbasis en hebben geen veren op het bovendeel van de poten. Kraaien leven meer solitair dan roeken, ze nestelen niet in kolonies. Ze eten o.a. wormen, insecten, fruit, zaden, keukenafval, eieren en jonge vogels. Ze foerageren meestal in paren.

Kraaien en overlast

Als kraaien in te grote aantallen, te dicht bij de mens leven kunnen ze niet alleen veel hinder en vervuiling veroorzaken maar vormen ze ook een gezondheidsrisico. Kraaien kunnen namelijk allerlei ziekten verspreiden (o.a. Ornithosis en Paratyfus). Er ontstaat ook overlast door uitwerpselen en lawaai.

Oplossingen

Tegen kraaien kunnen diverse weringssystemen worden aangebracht. Ook is het zaak dat ongebruikte terreinen opgeruimd worden zodat het minder interessant wordt voor kraaien.

Ganzen

Ganzen zijn grote, zwaargebouwde watervogels. Ze zijn  gespecialiseerd in het grazen en leven grotendeels op het land. Daarvoor hebben ze sterke, vrij lange poten, die midden onder het lichaam geplaatst zijn. Hierdoor kunnen ze goed lopen. Mannetjes en vrouwtjes hebben hetzelfde verenkleed. Het voedsel bestaat uit plantaardig materiaal. Ganzen trekken in familieverband of grote troepen. Ze nestelen op de grond. Ganzen zijn zeer waaks en kunnen met hun vleugels slaan of luid gakken of sissen bij naderend gevaar. Op veel plaatsen wordt intensief op wilde ganzen gejaagd.

Overlast ganzen

Ganzen kunnen vooral binnen de bebouwde kom voor geluidsoverlast zorgen. Met name bij vijvers jagen ze andere watervogels weg en kunnen ze naar mensen agressief gedrag vertonen. Ook wordt er schade aangericht aan gazons omdat ze in korte tijd het gras kaal kunnen grazen. Daarnaast is er overlast van uitwerpselen.

Oplossingen

Door middel van weren of verjagen kunnen populaties beheerd worden.

Meeuwen

Meeuwen zijn volop in de stad te vinden, terwijl het van oorsprong zeevogels zijn. Ze vinden voldoende voedsel in de bewoonde wereld en verplaatsen hun broedgebied naar de platte daken in plaats van op het strand. De grote meeuw en de mantelmeeuw kunnen in de stad overlast geven, onder andere in heet broedseizoen.

Oplossingen

Het bestrijden, of beter verjagen, kan met behulp van diverse mogelijkheden bijvoorbeeld met pensystemen.

terug