Rekenmethoden 

Taxateurs van bomen zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en houtige gewassen (NVTB). De NVTB streeft naar duidelijkheid en eenheid over de wijze van het taxeren van bomen. Sinds de oprichting in 1994 zijn de geijkte taxatiemethoden beschreven in de Richtlijnen NVTB. Er wordt voortdurend gezocht naar verbetering van de taxatiemethoden.

Methode Raad

Tot 2005 heeft ‘Methode Raad’ als rekenmethode gediend om waarde en schade aan bomen te taxeren. ‘Methode Raad’ is in de basis gebaseerd op een eenheidsprijs per cm2 stamoppervlak. Ondanks dat deze methode gedateerd is en niet meer toegepast mag worden door de leden van de NVTB, komen we deze methode als contrataxatie nog regelmatig tegen.

Rekenmodel boomwaarde

In 2005 is ‘Methode Raad’ vervangen door het ‘Rekenmodel Boomwaarde’ van de NVTB. Deze nieuwe manier van waardebepaling vraagt meer vakkennis over bomen, maar de rekenonderdelen sluiten nauw aan op de boomspecifieke situatie. Ook kent dit rekenmodel een afschrijvingscurve op basis van annuïteiten.

Rekenmethoden NVTB-richtlijnen

Voor het bepalen van de monetaire waarde van bomen bestaan in Nederland drie basismethoden, namelijk:

  • handelswaarde;
  • vervangingswaarde;
  • boomwaarde volgens ‘Rekenmodel Boomwaarde’.

Hieronder staat een toelichting op de verschillende taxatiemethoden.

Handelswaarde

De handelswaarde van een boom zal als taxatiemethode worden toegepast wanneer er sprake is van bomen met een primair economische gebruiksfunctie, waarvan de financiële handelswaarde bekend is of direct of indirect kan worden afgeleid van een marktconforme handelswaarde.

Vervangingswaarde

De vervangingswaarde wordt als taxatiemethode toegepast als de boom vervangen kan worden door een vergelijkbare boom. Vervangingswaarde geldt voor bomen met een lokale functie, gekoppeld aan de standplaats, waarbij er geen sprake is van een primair economische gebruiksfunctie.

Rekenmodel Boomwaarde

Wanneer de boomwaarde of -schade niet berekend kan worden aan de hand van de concrete handels- of vervangingswaardeberekening, wordt de boomwaarde bepaald met het Rekenmodel boomwaarde van de NVTB. Dit rekenmodel wordt ook gebruikt bij het berekenen van deelschade aan bomen die niet onherstelbaar beschadigd zijn. Het Rekenmodel boomwaarde is primair bedoeld voor bomen of boomgroepen in de openbare ruimte en bomen in tuinen en parken.

terug