dubbele redelijkheidstoets 

Aan het vaststellen van schade aan bomen zijn kosten verbonden. Die kosten moeten redelijk zijn en in verhouding staan tot het schadebedrag. De grondslag voor het verhalen van de kosten van het vaststellen van schade aan bomen is te vinden in artikel 6:96 tweede lid onder b Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat ’de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid’  op de veroorzaker verhaald kunnen worden. In het geval van schade aan bomen zijn dat onder andere de kosten voor de beoordeling van de schade, het locatiebezoek en het opstellen van het schaderapport.

Proces van taxatie

Onze taxateurs gaan erg zorgvuldig om met schade aan bomen en eventueel te maken kosten. Op basis van het aangeleverd (foto-) materiaal en de omschrijving maken wij eerst een weloverwogen afweging ten aanzien van de noodzaak tot taxatie. Is er überhaupt sprake van een significante waardevermindering? Zo ja, pas dan gaan wij de locatie bezoeken om de schade op te nemen. Hiermee voorkomen wij ‘onnodige’ locatiebezoeken, waardoor er in zijn algemeenheid geen overmatige kosten worden gemaakt.

Dubbele redelijkheidstoets

Bij de beoordeling van schade moeten de kosten voor het bepalen van de schade naar aard en omvang redelijk zijn. In dit kader wordt de ‘dubbele redelijkheidstoets’ gehanteerd. Zowel de te nemen maatregelen als de kosten moeten redelijk zijn. De hier bedoelde (dubbele) redelijkheidstoets is dus de beoordeling van de vragen:

  • In hoeverre is het redelijk om bepaalde kosten te maken? 
  • In hoeverre zijn die kosten, beoordeeld naar aard en/of omvang, als redelijk aan te merken? Dit is uiteraard sterk afhankelijk van hoe men de context en dus de feiten die de context bepalen, waardeert.

Redelijkheid van het maken van taxatiekosten

  1. Om de omvang van de schade te beoordelen, zal altijd door een deskundige een taxatie moeten worden verricht. Zonder taxatie is er geen onderbouwd bewijs dat er schade is en wat de omvang van de economische en boomtechnische schade is. Het is dus zeker redelijk om taxatie te laten uitvoeren.

Redelijkheid van aard en omvang van taxatiekosten

  1. Voor de beoordeling van bomen en schade aan bomen is specifieke kennis en ervaring nodig. Het is dus niet mogelijk de taxatie te laten uitvoeren door een persoon die geen taxateur van schade aan bomen is. Dit brengt taxatiekosten met zich mee, die in dit geval dus niet onredelijk zijn. De taxateurs van Cobra zijn als taxateur aangesloten bij de Nederlands Vereniging van Taxateurs van Bomen( NVTB) en in veel gevallen zijn zij  ingeschreven in het Verenigd register van taxateurs ( VRT).
  2. De omgeving en standplaats van de onderhavige boom zijn voor de bepaling van zijn waarde essentieel. Het is dus nodig dat de taxateur de locatie daadwerkelijk bezoekt. Het is dus niet onredelijk dat hiervoor kosten worden gemaakt.
  3. De omvang van de schade is aan de buitenzijde niet direct af te lezen. Het is dus nodig dat de taxateur de locatie daadwerkelijk bezoekt en de boom nader onderzoekt. Het is dus niet onredelijk dat hiervoor kosten worden gemaakt.
  4. De omstandigheden ter plaatse beïnvloeden de gevolgen van de schade. Elke situatie en elke schade is anders.  Dit maakt het noodzakelijk dat de locatie daadwerkelijk wordt bezocht. Het is dus niet onredelijk dat hiervoor kosten worden gemaakt.

Noodzaak locatiebezoek

Een locatiebezoek is dus altijd noodzakelijk om de situatie te beoordelen. Het nader onderzoek is vervolgens noodzakelijk om de omvang en gevolgen van de schade voor de boom te bepalen. Het is dus niet mogelijk om op voorhand, zonder terdege onderzoek, de schade te beoordelen. Hiermee kan de conclusie getrokken worden dat een taxateur veel ervaring kan hebben in het beoordelen van schade, maar dat elke schade bijzondere aandacht nodig heeft voor een juiste inschatting van de gevolgen voor de boom. Dit maakt het noodzakelijk dat iedere schade terdege in kaart gebracht wordt.

Kostenopbouw

De kosten bestaan uit het beoordelen van de schade ter plaatse en het opstellen van het taxatierapport. Hierbij opgeteld de (gedeelde!) reiskosten. Deze bedragen zijn exclusief 19% btw. Dit zijn kosten die dus noodzakelijk zijn om een goed beeld van de schade te krijgen en hiermee de waardevermindering van de boom te berekenen. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat onze hele organisatie er op gericht is om de kosten voor het bepalen van de schadeomvang te beperken. Dit blijkt zowel uit onze werkwijze als uit de tarieven die wij hanteren voor het opstellen van een taxatierapport. Bovendien kan uit onze rapporten duidelijk worden afgelezen dat wij terughoudend taxeren en geen onredelijke of buitensporige waardevermindering wordt berekend. Dit betekent dan ook dat de opgevoerde taxatiekosten in relatie tot het schadebedrag
niet botsen met de dubbele redelijkheidstoets en daarom volledig vergoed moeten worden.

Conclusie

Om schade aan bomen in kaart te brengen moet altijd een gedegen taxatie worden uitgevoerd. Het leveren van bewijs van economische en of boomtechnische schade kan alleen aan de hand van een gedegen taxatie door een erkend boomtaxateur die de locatie bezoekt. De kosten die gemoeid zijn met een dergelijke goed onderbouwde taxatie zijn niet in strijd met de dubbele redelijkheidstoets en dienen om die reden volledig vergoed te worden.

terug