Ruilverkaveling en verjaring 

Het betreft een geschil over het verloop van de erfgrens tussen een weiland en een bosstrook, waarbij op twee plaatsen de feitelijke grens (een schrikdraad) niet zou overeenstemmen met de eigendomssituatie. In het gebied heeft destijds een ruilverkaveling plaatsgevonden, waarbij het kadaster op basis van de kadastrale kaart de perceelsgrenzen in het veld heeft gemarkeerd door het aanbrengen van paaltjes. Tijdens een plaatsopneming heeft een grensreconstructie plaatsgevonden waarbij de door het kadaster geplaatste paaltjes zijn teruggevonden. De feitelijke grens valt over de gehele lengte samen met de kadastrale grens. Toedeling van percelen in het kader van een ruilverkaveling is een oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging. Bij het passeren van de akte van toedeling vervallen voorgaande rechten en verjaringstermijnen beginnen vanaf dat moment opnieuw te lopen. Eiser is dus geen eigenaar geworden van één van de twee strookjes grond door middel van verkrijgende verjaring.

terug