Nieuw: Wet natuurbescherming 

Velverboden

Altijd een hot item voor gemeenten: de velverboden die staan in Algemene Plaatselijke Verordening (APV)of Bomenverordening (BVO). Het huidige regelverbod van art. 15 Boswet is daar streng over. Zo mogen gemeenten en provincies geen regels maken voor houtopstanden die staan buiten de ‘bebouwde kom Boswet’.  Let op, dit hoeft niet dezelfde komgrens te zijn als die van de Wegenverkeerswet. Wel mogen er dan regels worden gemaakt voor houtopstanden in erven en tuinen. Of voor houtopstanden die staan in zelfstandige eenheden kleiner dan 10 are of die staan in rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen. Ook geldt er een regelverbod voor bepaalde categorieën en soorten houtopstanden. Toch hebben gemeenten soms wel een dergelijk velverbod in hun APV/BVO staan. Bijzonder vervelend als vervolgens een geschil over vellen van een houtopstand ontstaat. Want stel dat er een omgevingsvergunning voor vellen is verleend en de bezwaarmaker voert aan dat het velverbod strijdig is met artikel 15 Boswet. En van rechtswege dus nietig zou zijn. Over die vraag is in Nederland al heel wat gediscussieerd. Uiteindelijk is er geen uitspraak van de hoogste bestuursrechter die daar een klap op heeft gegeven.

Rechtspraak

Toch een bijzondere uitspraak. Deze gaat over de reikwijdte van de APV door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) ECLI:NL:RVS:2016:3042 16 november 2016 inzake beroep tegen een verleende omgevingsvergunning (ovg) voor velling  van een houtopstand in de gemeente Goirle. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 3-8-2016 ECLI:NL:RBZWB:2015:5220 in eerste aanleg geoordeeld dat de boom onder (de meld- en herplantplicht) van de Boswet valt. Voorts dat het velverbod APV dat toch in strijd met artikel 15  Boswet op boom rust, om die reden onverbindend is.

Vervolgens moet de ABRvS hierover in hoger beroep een uitspraak doen. Wederom komt de ABRvS niet tot een uitspraak over de onverbindendheid van een APV vanwege het in strijdzijn met het regelverbod. Zij oordeelt dat de boom ondanks zijn plaatsing in een rij, in dit geval een solitaire boom is en dus onder het velverbod van de APV mag vallen. Om vervolgens de ovg in stand te laten. Een uitspraak met verstrekkende gevolgen.

Bomenrij onder de Wnb: gemeenteraad let op!

1 januari 2017 vervalt de Boswet en worden houtopstanden voortaan beschermd door de Wnb. Art. 4.6 Wnb kent wederom een streng,  maar ook zeer onduidelijk regelverbod. Tel daarbij op, dat er ook nu weer geen duidelijke uitspraak van de ABRvS is over de reikwijdte van het regelverbod. De wetgever besluit echter op het laatste moment, art. 4.6 Wnb buiten werking te laten. Vanaf 1 januari 2017 kunnen gemeenten/ provincies alle houtopstanden onder een velverbod brengen. Ook voor die houtopstanden waar boseigenaren gebonden zijn aan de regels van meld- en herplantplicht Wnb (onderdeel houtopstanden). Alleen is er nu wel een probleem: de ABRvS heeft zich uitgesproken over hoe een zelfstandige eenheid rijbeplanting eruitziet. Ik heb al in eerdere publicaties aangegeven juist het ontbreken van de invulling van de term ‘zelfstandige eenheid’ een groot probleem te vinden. Per provincie (adviseur inzake meld- herplantplicht Boswet) wordt anders aangekeken tegen deze term. Weliswaar is het College van Beroep voor het Bedrijfsleven de hoogste bestuursrechter voor de Boswet en neem ik aan voor dit onderdeel van de Wnb. Toch zou voortaan inzake beroep tegen appellabele besluiten kunnen gelden: staat een boom enigszins afzijdig van de andere rijbeplanting, dan is deze geen onderdeel van deze rij. Dit impliceert dan weer dat de overige rij doorbroken wordt en mogelijk ook geen zelfstandige eenheid van meer dan 20 bomen is. Gaat vervolgens de strafrechter voor wat betreft de handhaving Wnb (houtopstanden) hierin mee dan zullen heel veel rijbomen voortaan buiten deze regels Wnb kunnen gaan vallen. Het is dan wel belangrijk dat gemeenten zich hiervan bewust zijn. Vallen deze bomen namelijk niet onder de Wnb (onderdeel houtopstanden) dan zijn zij vrij te vellen zonder verplichte herplant.   Een gemeentelijk velverbod is dan op zijn plaats. Ik ben ook benieuwd hoe de provincies hier mee om zullen gaan. Is dit het begin van het einde van de werkbare handhaving Wnb voor wat betreft de instandhouding van het Nederlands bomenareaal?

 

mr. A.V.K. (Kitty) Goudzwaard

boomjurist/ juridisch adviseur groen, natuur en landschap

terug